This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER AND ENJOY 10% OFF YOUR FIRST ORDER!

DOSTAWA I ZWROTY

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu.

Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Klient po otrzymaniu zamówienia jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie Produktu i właściwe jego użytkowanie w sposób niezbędny do sprawdzenia, czy Produkt spełnia oczekiwania. Zwracany Produkt nie może być w żaden sposób uszkodzony, pachnący ani poplamiony - należy uważać, aby podczas przymierzania nie zostawić na Produkcie dezodorantu, zapachu perfum lub zabrudzeń po makijażu, które mogą pozostawić oznakowanie na Produkcie. Powyższe będzie skutkować odmową przyjęcia zwrotu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą elektroniczną na returns@clsh-store.com.
Produkt powinien być zwrócony w stanie nieużywanym, z wyjątkiem właściwego użytkowania podczas przymierzania. Zwrot musi być kompletny tj. z wszelkimi przywieszkami, akcesoriami, zapasowymi guzikami lub innymi częściami oraz, o ile to możliwe z oryginalnym opakowaniem.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe. 

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie Produktu na adres: CLSH Sylwia Dobkowska, al. Jana Pawła II 36 lok. 173, 00-141 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Dajemy możliwość organizacji odbioru przesyłki przez nas. Prosimy o napisanie wiadomości na adres returns@clsh-store.com w celu ustalenia daty odbioru paczki i przekazania etykiety wysyłkowej DHL. Kwota za przesyłkę zostanie odliczona według obowiązującego cennika przesyłek kurierskich, co oznacza, że ​​zwrócimy klientowi pełną cenę Produktu bez standardowego kosztu dostawy zapłaconego podczas składania zamówienia.

Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek wysłanych na koszt odbiorcy, przesyłek za pobraniem oraz przesyłek wysłanych do paczkomatów.

RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU


Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu klientowi.

Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres returns@clsh-store.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad, lub usunięcia wady.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: CLSH Sylwia Dobkowska, al. Jana Pawła II 36 lok. 173, 00-141 Warszawa.

Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.